Slopat krav på bygglov för solceller och solfångare

2018-07-24

Den 13 juni röstade riksdagen igenom regeringens förslag till att ändra i plan- och bygglagen så att det inte längre behövs bygglov inom detaljplanerat område för solcellsanläggningar och solfångare. Lagändringen gäller från den 1 augusti 2018.

Texten nedan är kopierad från regeringen.se:

"Riksdagen sa ja till regeringens förslag om några ändringar i plan- och bygglagen. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2018."

För mer information och frågor kan du kontakta din kommuns bygglovsavdelning.

Ring upp mig