Enköpings kommun

Hemsida www.enkoping.se
Kommuninformation 0171 - 62 50 00

Elnät
I Enköping finns två elnätsägare. Vem som äger nätet där just du bor kan du se på www.natomraden.se

Vattenfall www.vattenfall.se
E.ON Elnät Stockholm AB www.eon.se

Fjärrvärme
ENA Energi AB http://www.enae.se/

Bygglov och anmälan
Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du i de flesta fall skicka in en ansökan om bygglov eller anmäla arbetet till kommunen
http://enkoping.se/e-tjanster-och-blanketter/arenden-bo-trafik-och-miljo/arenden/ansok-om-bygglov.html

Anmälan av värmepump
Är du intresserad av att skaffa en sjö-, berg-, eller jordvärmepump måste du söka tillstånd hos kommunen. Ansökan ska skickas in minst sex veckor före det att du planerar att börja installera pumpen.
http://enkoping.se/bo-trafik-och-miljo/aga-bostad/varmepumpar.html

Solenergi
Du måste ansöka om bygglov om anläggningen tar upp mer än 25 procent av takfallet inom detaljplanerat område, om vinkeln på panelerna är annan än takvinkeln inom detaljplanerat område samt om byggnaden är kuturhistoriskt värdefull.
http://enkoping.se/bo-trafik-och-miljo/aga-bostad/bygga-nytt-andra-eller-riva/behover-du-bygglov.html#h-Solfangareellersolcell

Kaminer och pannor
Vill du installera en eldstad måste du göra en bygganmälan. 
http://enkoping.se/bo-trafik-och-miljo/aga-bostad/brandskydd-och-sotning.html

Oljesistern
Har du eller tänker du installera eller ta bort en cistern måste du anmäla detta till kommunen.
http://enkoping.se/bo-trafik-och-miljo/aga-bostad/cisterner.html

Brandskydd 
Räddningstjänsten för Enköping-Håbo ansvarar för brandskydd och sotning i Enköpings kommun.

http://enkoping.se/bo-trafik-och-miljo/aga-bostad/brandskydd-och-sotning.html

Konsumentvägledning
Kommunens konsumentvägledare vet vilka skyldigheter och rättigheter du som konsument har och kan hjälpa till med vägledning
http://enkoping.se/omsorg-och-stod/ekonomi-och-lagar/konsumentvagledning.html

Ring upp mig